Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen georganiseerd tijdens Oosterend Present. Dit eerder genoemde wordt hierna aangeduid als "de organisatie".

1.2 Gasten worden geacht akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden door hun aanwezigheid.

 

2. Toegang en leeftijdsgrens

2.1 Toegang tot het evenement kan afhankelijk zijn van de naleving van een minimale leeftijdsgrens. Deze leeftijdsgrens wordt vooraf aangegeven en strikt gehandhaafd.

2.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan personen die de minimale leeftijdsgrens niet naleven of personen die zich misdragen of een bedreiging vormen voor de veiligheid of het plezier van andere gasten.

2.3  Om toegang te verkrijgen tot het festivalterrein is een toegangsbandje (passe-partout) of geldig ticket benodigd.

 

3. Tickets en betaling

3.1 Toegang tot het evenement kan vereisen dat gasten een geldig ticket kopen via de aangewezen kanalen en binnen de aangegeven termijn.

3.2 Betaling voor tickets dient te geschieden binnen de termijn en volgens de aangegeven betalingswijze.

3.3 Restitutie van ticketgelden is niet mogelijk. In geval van annulering zal de organisatie redelijke inspanningen leveren om gasten tijdig op de hoogte te stellen.

3.4 Elk ticket is geldig voor één persoon en kan niet worden overgedragen, doorverkocht of anderszins gedeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het de organisatie.

3.5 De organisatie behoudt zich niet tot het recht voor om bij binnenkomst de identiteit van de ticketkoper te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het ticket.

3.6 De beschikbaarheid van tickets is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen en kan beperkt zijn.

3.7 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 

4. Gedrag en veiligheid

4.1 Gasten dienen zich te houden aan de geldende regels en voorschriften op het evenement, waaronder, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften, rook- en alcoholbeleid, en gedragsregels.

4.2 Gasten dienen respectvol om te gaan met andere gasten, medewerkers en eigendommen van de organisatie. Discriminatie, geweld, intimidatie of ander ongepast gedrag zal niet worden getolereerd.

4.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om gasten te verwijderen van het evenement bij overtreding van de regels of bij gedrag dat een bedreiging vormt voor de veiligheid of het plezier van andere gasten.

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien de organisatie dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van gasten tijdens het evenement.

5.2 Het bijwonen van het evenement is op eigen risico van de gasten. Gasten dienen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en welzijn.


6. Fotografie en publicatie

6.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om foto's en video's te maken tijdens het evenement, die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden op de website, sociale media of andere media-uitingen van de organisatie.

6.2 Gasten die niet wensen te worden gefotografeerd of gefilmd, dienen dit voorafgaand aan het evenement schriftelijk kenbaar te maken aan de organisatie.


7. Geschillenbeslechting

7.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het evenement is Nederlands recht van toepassing.

Door deelname aan het evenement verklaart de gast akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.